×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Teknik Seçmeli Ders Listesi (2022/2023 Bahar Döneminde Açılan Dersler)

***2023 Bahar Dönemi ders kayıtları için, Yazılım Mühendisliği Bölümü teknik seçmeli dersleri 23 Şubat Perşembe günü bölüm öğrencilerine, 24 Şubat Cuma günü diğer bölüm öğrencilerine açık olacaktır. Tüm öğrencilerimize duyurulur..

Dersin KoduDersin AdıKrediAKTS
SENG 405Mobile Application Development3 0 35
SENG 425Configuration Management3 0 35
SENG 460Introduction to Deep Learning3 0 35
SENG 454Game Design Patterns3 0 35
SENG 432Advanced Test Techniques and Tools3 0 35
SENG 438Software Process Management3 0 34
SENG 430Quality Assurance Laboratory1 2 24
SENG 429Enterprise Applications Development Laboratory1 2 24
CENG 344Introduction to Java Programming2 2 34
CENG 361Innovative Game Design1 2 24
 
Sosyal Seçmeli Ders Listesi için tıklayınız
 
Teknik Seçmeli Ders Listesi (Tüm Dersler)
Dersin KoduDersin AdıKrediAKTS
SENG 405Mobile Application Development / Mobil Uygulama Geliştirme2 2 35
SENG 417Virtual and Augmented Reality / Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik2 2 35
SENG 474Human Computer Interaction / İnsan Bilgisayar Etkileşimi3 0 35
SENG 425Configuration Management / Konfigurasyon Yönetimi3 0 35
SENG 427Microservices Architecture / Mikroservis Mimarisi3 0 35
SENG 445Computer Vision / Bilgisayarlı Görü3 0 35
SENG 449Special Topics in SENG / Yazılım Mühendisliğinde Özel Konular3 0 35
SENG 446Web Search Engine Design / Web Arama Motoru Tasarımı3 0 35
SENG 448Cloud Computing / Bulut Hesaplama3 0 35
SENG 450Natural Language Processing / Doğal Dil İşleme3 0 35
SENG 432Advanced Software Test Techniques and Tools / İleri Yazılım Test Teknikleri ve Araçları3 0 35
SENG 436International Standards on Quality and Test / Kalite ve Testte Uluslararası Standartlar3 0 35
SENG 440Test Maturity Model / Test Olgunluk Modeli3 0 35
SENG 4573D Modelling for Games / Oyun Geliştirmede 3D Modelleme3 0 35
SENG 458Game Architecture / Oyun Mimarisi3 0 35
SENG 465Artificial Intelligence in Game Programming / Oyun Programlamada Yapay Zeka3 0 35
SENG 468Multiplayer Game Design and Implementation / Çok Oyunculu Oyun Tasarımı ve Geliştirme3 0 35
SENG 470Cloud Gaming / Bulut Tabanlı Oyun Geliştirme3 0 35
SENG 462Game Machine Learning / Oyun Geliştirmede Makine Öğrenmesi3 0 35
SENG 464Game Mining / Oyun Geliştirmede Veri Madenciliği3 0 35
SENG 459Computer Animation and Kinematics / Bilgisayar Animasyonu ve Kinematik3 0 35
SENG 453Unreal Game Development / Unreal Oyun Motoru ile Oyun Geliştirme3 0 35
SENG 454Game Design Patterns / Oyun Geliştirmede Tasarım Örüntüleri3 0 35
SENG 460Introduction to Deep Learning / Derin Öğrenmeye Giriş3 0 35
SENG 477Data Intensive Applications (Big Data) / Veri Yoğunluklu Uygulamalar3 0 35
SENG 475Real Time Systems / Gerçek Zamanlı Sistemler3 0 35
SENG 443Advanced Software Systems / İleri Yazılım Sistemleri3 0 35
SENG 472Multi Model Data Management / Çoklu Model Veri Yönetimi3 0 35
SENG 452Game Engine Architecture and Design / Oyun Motoru Mimarisi ve Tasarımı3 0 35
SENG 438Software Process Management / Yazılım Süreç Yönetimi3 0 35
SENG 473Real Time System Testing / Gerçek Zamanlı Sistem Testi3 0 35
SENG 456Interactive Computer Graphics / Etkileşimli Bilgisayar Grafikleri3 0 35
SENG 422Introduction to Cryptography3 0 35
SENG 431Software Deployment and Delivery Technologies Lab.1 2 24
SENG 429Enterprise Application Dev. Lab / Kurumsal Uygulama Geliştirme Laboratuvarı1 2 24
SENG 430Quality Assurance Lab / Kalite Güvence Labarotuvarı1 2 24
  

 

SENG405:  Mobil Uygulama Geliştirme/ Mobile Application Development

Türkçe: Bu dersin amacı, mobil uygulamalar ile ilgili temel kavram ve kavramları anlamak ve mobil uygulamaları hem mobil cihaz hem de mobil ağ açısından incelemektir. Öğrenciler ortak dosya ve veritabanı işlemleri, ağ iletişimi ve güvenlik dahil olmak üzere mobil uygulama geliştirme yaşam döngüsünü öğreneceklerdir.

İngilizce: The aim of this course is to develop an understanding of fundamentals and concepts associated with mobile applications and to examine mobile applications from both the perspective of the mobile device and the mobile network. The students will learn lifecycle of mobile application development, including common file and database operations, network communication, and security.

SENG429: Kurumsal Uygulama Geliştirme Laborutuvarı / Enterprise Application Development Laboratory

Türkçe: Öğrenciler, güncel veritabanı teknolojilerine dayalı bir kurumsal proje geliştireceklerdir.

İngilizce: The students will develop an enterprise project based on up-to-date JAVA EE and database technologies.

SENG445:  Bilgisayarlı Görü / Computer Vision 

Türkçe: Bu ders bilgisayarlı görüdeki temel kavramları sunar. Öğrencilerin,  bilgisayarlı görü terminolojisi, teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır

İngilizce: This course offers fundamental concepts in computer vision. Being an introduction to the common terminology and basic applications of computer vision, the aim of this course is to let students gain fundamental computer vision techniques and apply them to basic problems.

SENG 465 : Oyun Programlamada Yapay Zeka / Artificial Intelligence in Game Programming

Türkçe: Bu ders, oyun teknolojisinde yapay zekanın temel prensiplerini sunar. Yapay zekanın oyun programlamadaki uygulamalarına dayanır. Ders, gelişmiş yol bulma algoritmalarını, grup taktik stratejilerini, içerik oluşturma ve öğrenme algoritmalarını içermektedir

İngilizce: This course offers fundamental principles of artificial intelligence on game technology. It covers the basics of artificial intelligence and application on the games. The course will include advanced path finding algorithms, group tactical strategies, content generation, and learning algorithms.

SENG 462 : Oyun Geliştirmede Makine Öğrenmesi / Game Machine Learning 

Türkçe: Bu ders, insan ve makinelerdeki öğrenme sürecinin, öğrenme kavramları, algoritmaları ve teknikleri ile oyun uygulamalarında kullanılmasına dayanır . Ders, denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, pekiştirici öğrenme ve yapay sinir ağları konularını içermektedir

İngilizce: This course offers fundamental principles of the learning process in humans and machines, machine
learning concepts, algorithms and techniques. It covers the basics of machine learning and the application on the games. The course includes supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, and artificial neural networks.

SENG464 : Oyun Geliştirmede Veri madenciliği /  Game Mining 

Türkçe: Bu ders oyun teknolojilerinde veri madenciliği kullanımının temel prensiplerini sunar. Ders, gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme, ilişki kuralı madenciliği yöntemleri ve oyun bağlamında uygulamalarını içerir.

İngilizce: This course offers fundamental principles of data mining on game technology. It covers the basics of data mining and application on the games. The course will include supervised learning, unsupervised learning, association rule mining methods, and their application on game telemetry data.

SENG452 : Oyun Motoru Mimarisi ve Tasarımı /  Game Engine Architecture and Design

Türkçe: Bu ders, öğrencilere oyun motoru tasarımı ile ilgili teorik ve pratik beceriler kazandıracaktır. Ders , motor tasarımı, donanım ilkeleri ve oyun motoru yapımı ile ilişki, matematiksel ilkeler, sahne grafiği yapımı ve bakımı, dokular, malzemeler ve aydınlatma, çarpışma sistemleri, fizik, parçacık sistemleri ve kontrol sistemleri konularını kapsar.

İngilizce: This course will provide students with theory and practical skills in game engine design topic areas such as engine design, hardware principles and the relationship to game engine construction, mathematical principles, scene graph construction and maintenance, textures, materials, and lighting, collision systems, physics, particle systems, and control systems.

SENG477 : Veri Yoğunluklu Uygulamalar /  Data Intensive Applications

Türkçe: Bu ders, büyük veri yönetimi ve analitiği konseptinde, büyük verilerin işlenmesi, depolanması ve analiz edilmesini kapsar. Büyük verilerin ,veri işleme veritabanı sistemleri ve MapReduce ile paralel kullanılarak ölçeklendirilmesini içerir. 

İngilizce: This course offers fundamental concepts in big data management and analytics, with a focus on processing, storing and analyzing massive data. This course covers a spectrum of topics from core techniques in relational data management to highly-scalable data processing using parallel database systems and MapReduce.

SENG417 : Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik / Virtual and Augmented Reality

Türkçe: Bu ders, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının tasarım ve geliştirilmesindeki temel ilkeleri kapsar. Bu dersin ilk amacı, sanal gerçeklik oyunu tasarımını öğretme, geliştirme, test etme ve yayma süreçlerini,  diğer amacı, artırılmış gerçekliği ve uygulama geliştirme süreçlerini öğretmektir.

İngilizce: This course offers fundamentals principles in design and development of Virtual Reality and Augmented Reality applications. The first aim this course is to teach serious reality game design, development, testing and dissemination processes and the second one is to teach augmented reality application development processes from the perspective of real life applications.

SENG457 : Oyun Geliştirmede 3 Boyutlu Modelleme / 3D Modelling for Games

Türkçe: Bu ders, 3D karakter ve çevre modellemesini, dijital ortamların geçmişi ve bugününü, modelleme kavramını, modelleme konseptini, geometrik form, hareket, zaman, ışık üretmek için kullanılan üç boyutlu düşük çokgen uygulamalarını ve üç boyutlu geometrik modellemede kullanımını kapsamaktadır.

İngilizce: This course covers the 3D character and environment modelling, past and present the digital environment, the
concept of modelling, three-dimensional Low Polygon applications to generate geometric form, motion, time, light, material, methods for creating scenarios and scene, light, camera and diversity of the material in case of changes on the control of the same design model , render the parameters of different software, three-dimensional geometric models of simulation techniques in the real model (material, finish, color, light, depth) application

SENG468 : Çok Oyunculu Oyun Tasarımı ve Geliştirme / Multiplayer Game Design And Development

Türkçe: Bu derste Unity’deki çok oyunculu oyun tasarımı ve geliştirmenin tüm yönleri, ağ temelleri, gecikme, ölçeklenebilirlik, enterpolasyon ve güvenlik konularını içerir. Öğrencilerin, C # dili kullanımı,  çok oyunculu bir oyunun ana bileşenlerini yapmak için gerekli olan komponentleri geliştirmesi ve ağ sistemleri ve foton altyapısı ile çalışması amaçlanmaktadır.

İngilizce: In this course all aspects of multiplayer game design and development in Unity are covered from network fundamentals, latency, scalability, interpolation and security. Students will be introduced to code in C#, that is essential for making main components of a multiplayer game like lobby etc. Students will learn how work with unity networking systems and photon infrastructure.

SENG459 : Bilgisayar Animasyonu ve Kinematik / Computer Animation and Kinematics

Türkçe: Bu derste, Unity’deki animasyonun tüm yönleri fizik, anahtar çerçeveleme, eğriler, ileri ve ters kinematik, animasyon durum makineleri ve üçüncü taraf varlıklarla çalışmaktır. Öğrencilere, dinamik animasyonlar yapmak ve çalışma zamanında karakter davranışını kontrol etmek için gerekli olan C # programlama diline giriş yapacaktır. Öğrenciler, animasyonun nasıl çalışacaklarını öğrenecek: mekanizma zaman çizelgesi eğrisi ve ana kare düzenleyicileri, üçüncü taraf paketleri animasyon durum makinelerinde oluşturulan kod kök hareketi, içe aktarılan animasyonları tetikleyen animasyon olayları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

İngilizce: In this course all aspects of animation in Unity are covered from physics, key framing, curves, forward and inverse kinematics, animation state machines and working with third party assets. Students will be introduced to coding in C#, that is essential for making dynamic animations and triggers to control character behavior at run time. Students will learn how to animate and work with: the mechanism timeline curve and keyframe editors animation events that trigger code root motion imported animations created in third party packages animation state machines.

SENG453 : Unreal Oyun Motoru ile Oyun Geliştirme / Game Development with Unreal Game Engine

Türkçe: Bu ders Unreal oyun motoru ile dijital oyunların tasarım ve geliştirilmesindeki temel ilkeleri sunmaktadır. Bu ders aşağıdaki kavramları kapsar: Unreal Oyun motoru mimarisi, Unreal Senaryo, Seviye Tasarımı, Oyun Materyalleri, Aydınlatma, Oyun Arayüzleri ve Menüleri, Karakter Tasarımı ve Gerçek dışı Animasyon, Sahne Geometrisi ve Mimarisi, Dinamik Nesneler.

İngilizce: This course offers fundamentals principles in design and development of digital games with Unreal game Engine. This course covers the following concepts: Unreal Game Engine Architecture, Unreal Script, Level Design, Game Materials, Lighting, Game Interfaces and Menus, Character Design and Animation for Unreal, Scene Geometry and Architecture, Dynamic Objects.

SENG427 : Mikro-servis Mimarisi / Microservice Architecture

Türkçe: Ders kapsamında web uygulamasının temelleri, hizmet odaklı mimari, mikro hizmet tabanlı sistem tasarımı, mikro hizmet güvenliği ve mikro hizmetlerin testi ve dağıtımı tartışılacak ve monolit hizmet sistemleri arasındaki farklar açıklanacaktır.

İngilizce: Within the scope of the course, the fundamentals of web application, service oriented architecture, microservice based system design, microservice security and testing and deploying of microservices will be discussed and the differences between monolith service systems will be explained.

SENG448 : Bulut Hesaplama / Cloud Computing 

Türkçe: Bu ders kapsamında bulut bilişim akademik bir bakış açısıyla incelenecek ve bulut platformları için yazılım tasarımı, geliştirme ve dağıtım süreçleri tartışılacaktır.

İngilizce: Within the scope of this course, cloud computing will be examined in an academic perspective and software design, development and deployment processes for cloud platforms will be discussed.

SENG459 : Oyun Mimarileri / Game Architecture

Türkçe: Bu derste, oyun sistemlerinin tasarım, mimari ve geliştirme süreçleri tartışılmıştır.

İngilizce: In this course, the design, architecture, and development processes of the game systems will be discussed.

SENG470 : Bulut tabanlı Oyun Geliştirme / Cloud Gaming

Türkçe: Bu derste,  oyunların tasarımı, geliştirilmesi ve mimari özellikleri bulut bağlamında tartışılacak ve bulut tabanlı bir oyun için kaynak yönetimi ve güvenlik ölçümleri anlatılacaktır.

İngilizce: Int this course, the design, development and architectural features of the games running through the cloud will be discussed and resource management and security metrics for a cloud-based game will be discussed.

SENG470 : Oyun Geliştirmede Tasarım Örüntüleri / Game Design Patterns

Türkçe: Bu derste, oyun geliştirmede kullanılacak özel tasarım kalıpları ile öğrenciler bu modelleri gerçek oyun senaryolarında kullanabilecektir. Bu bağlamda katılımcılar nesneleri ve kaynakları daha etkin bir şekilde yönetmek için ileri teknikleri öğrenecek ve uygulayabilecektir.

İngilizce: In this course, special design patterns that will be used in developing games will be explained to the participants and these patterns will be exemplified in real game scenarios. In this context, participants will be able to learn and apply advanced techniques to manage objects and resources more effectively in the games they will develop.

SENG475 : Gerçek Zamanlı Sistemler/ Real-time System

Türkçe: Ders kapsamında, gerçek zamanlı sistemler, sistem türleri, bu sistemler için yazılım geliştirme metrikleri, ve gerçek zamanlı sistemler için işletim sistemi ve uygulama seviyesi yazılım modelleri anlatılır.

İngilizce: This course covers real-time systems, system types, software development metrics for these systems, and operating-system and application-level software patterns for real-time systems.

SENG443 : İleri Yazılım Sistemleri/ Advanced Software Systems

Türkçe: Bu derste, özelleşmiş yazılım alanları ve yazılım geliştirme ve doğrulama metrikleri açıklanacaktır. Ders kapsamında hizmet odaklı mimariler , gerçek zamanlı sistemler ve dağıtılmış sistemler tartışılacak ve incelenecektir. 

İngilizce:In this course, the specialized software domains and software development and validation metrics on these domains will be explained. Within the scope of the course, specialized areas such as service oriented architectures, real-time systems and distributed systems will be discussed and examined within the scope of development and verification.