×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 

1. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
PHYS 131 Physics I / Fizik I 3 2 4 6
TURK 101 Turkish I / Türkçe I 2 0 2 3
ENG 121 Academic English I / Akademik İngilizce I 3 0 3 4
MATH 157 Calculus for Engineering I / Mühendisler için Genel Matematik 4 0 4 5
BIO 101 Introduction to Biology / Biyolojiye Giriş 3 0 3 5
ESR 103 Ethical Principles and Social Responsibility / Etik İlkeler ve Sosyal Sorumluluk 1 0 1 1
SENG 101 Computer Programming I / Bilgisayar Programlama I 3 2 4 6
30

2. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
PHYS 132 Physics II / Fizik II 3 2 4 6
TURK 102 Turkish II / Türkçe II 2 0 2 3
ENG 122 Academic English II / Akademik İngilizce II 3 0 3 4
MATH 158 Calculus for Engineering II / Mühendisler için Genel Matematik II 4 0 4 5
SENG 102 Computer Programming II / Bilgisayar Programlama II 3 2 4 7
SENG 106 Computational Thinking / Bilgi İşlemsel Düşünme 3 0 3 5
30

3. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
HIST 201 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I / Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 3
SENG 201 Data and Game Structures / Veri ve Oyun Yapıları 3 2 4 6
MATH 223 Probability and Statistic with R / R Dili ile Olasılık ve İstatistik 3 2 4 6
SENG 206 Software Design / Yazılım Tasarımı 3 0 3 5
SENG 271 Software Project I / Yazılım Projesi I 0 2 1 5
SENG 203 Discrete Computing Structures / Kesikli Matematiksel Yapılar 3 0 3 5
30

 


4. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
HIST 202 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II / Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 3
MATH 205 Basic Linear Algebra / Temel Lineer Cebir 3 0 3 4
CENG 383 Algorithms / Algoritmalar 3 0 3 6
SENG 205 Software Requirement Analysis / Yazılım Gereksinim Analizi 3 0 3 5
SENG 216 Introduction to Game Design & Development / Oyun Tasarımı ve Geliştirmeye Giriş 2 2 3 5
SENG 272 Software Project II / Yazılım Projesi II 0 2 1 4
ELEC Elective (Social Sciences) / Seçmeli (Sosyal) 3 0 3 3
30

5. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
SENG 315 Concurrent Programming / Koşut Programlama  3 0 3 5
SENG 303 Software Testing for Quality Assurance / Kalite Güvencesi için Yazılım Testi 3 0 3 5
SENG 383 Software Project III / Yazılım Projesi III 0 2 1 5
SENG 200 Summer Training I / Yaz Stajı I 0 0 0 5
SENG 301 Software Project Management / Yazılım Proje Yönetimi 2 2 3 5
ELEC Technical Elective / Teknik Seçmeli 3 0 3 5
30

6. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
SENG 306 Database Modeling and Design / Veri tabanı Modelleme ve Tasarımı 3 0 3 5
SENG 326 Software Architecture / Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SENG 352 Data Analysis with Python / Python ile Veri Analizi 3 0 3 6
SENG 384 Software Project IV / Yazılım Projesi IV 0 2 1 6
ELEC Technical Elective / Teknik Seçmeli 3 0 3 5
ELEC Elective (Social Sciences) / Seçmeli (Sosyal) 3 0 3 3
30

7. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
SENG 401 Software Security / Yazılım Güvenliği 3 0 3 5
SENG 426 Formal Methods in Software Development / Yazılım Geliştirmede Formal Yöntemler 3 0 3 5
SENG 491 Graduation Project I / Mezuniyet Projesi 1 4 3 6
SENG 300 Summer Training II / Yaz Stajı II 0 0 0 5
ELEC Technical Elective / Teknik Seçmeli 3 0 3 5
ELEC Technical Elective Lab / Teknik Seçmeli Lab 1 2 2 4
30

8. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
ELEC Technical Elective / Teknik Seçmeli 3 0 3 5
ELEC Technical Elective / Teknik Seçmeli 3 0 3 5
ELEC Technical Elective / Teknik Seçmeli 3 0 3 5
ELEC Technical Elective / Teknik Seçmeli 3 0 3 5
ELEC Technical Elective Lab / Teknik Seçmeli Lab 1 2 2 4
SENG 492 Graduation Project II / Mezuniyet Projesi II 1 4 3 6
30

1. Yarıyıl

PHYS131: Fizik I / Physics I (3 2) 4 / 6 AKTS

Türkçe: Bu ders şu konuları kapsamaktadır; ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton yasaları; sürtünme kuvveti; iş; kinetik enerji ve güç; potansiyel enerji; enerjinin korunumu; parçacık sistemleri; kütle merkezi; momentum, çarpışmalar; impuls; esnek olan ve olmayan çarpışmalar; dönme; moment; yuvarlanma; açısal momentum; statik denge; elastisite; titreşimler; basit harmonik hareket; sarkaç; dalgalar; rezonans; ses dalgaları; girişim; Doppler etkisi; termodinamik; sıcaklık; ısı; termal genişleme; gazların kinetik teorisi; ideal gazlar; ortalama serbest yol.

İngilizce: Measurement, units, motion along a straight line, vectors, motion in two and three dimensions, circular motion, force, Newton’s laws, frictional force, work, kinetic energy and power, potential energy, conservation of energy, systems of particles, center of mass, impulse and momentum, elastic and inelastic collisions, rotation, torque, rolling, angular momentum, static equilibrium, oscillations, simple harmonic motion, pendulum, waves, wave equation, resonance, sound waves, interference, Doppler effect.

TURK101: Türkçe I / Turkish I (2 0) 2 / 3 AKTS

Türkçe: Bu ders şu amaçları içermektedir; yükseköğrenim döneminde her öğrenciye anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve anadili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

İngilizce: The course will cover the following: teaching students the structure and usage features of the mother tongue; having students acquire the ability to use Turkish appropriately as a written or oral communication tool; developing students’ creative thinking, criticizing, researching, questioning and constructive structure of the outstanding works of art in Turkish Literature; providing the language as complete and cooperated in education and making students aware of their mother tongue during the university period.

 

ENG121: Akademik İngilizce I / Academic English I (2 2) 3 / 4 AKTS

Türkçe: ENG 121 dersi öğrencilerin İngilizce akademik çalışmaları için gerekli dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) belirli temalar çerçevesinde birleştiren zorunlu bir derstir. Bu ders, üst düzey akademik dil becerilerini geliştirmesinin yanısıra, öğrencilerin bilgileri, fikirleri ve yargıları kavramalarını, değerlendirmelerini ve sentezlemelerini sağlayarak eleştirel düşünme becerilerini kullandırmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği motive edici ve ilgi çekici eğitim araçlarıyla öğrenciye sunulan academik konuları kapsamakta ve öğrencilerin akademik hayatta karşılarına sıklıkla çıkacak akademik dil yapılarının ve işlevlerinin farkında olmalarını sağlamaktadır.

İngilizce: ENG 121 is a compulsory theme-based course focusing on improving reading and writing skills as well as vocabulary knowledge required for academic studies in English. In addition to improving high level academic language skills, the course aims at employing critical thinking skills through challenging tasks that guide students in comprehending, evaluating, and synthesizing information, ideas and judgments as students are also expected to express themselves orally. The content of the course covers various academic topics presented through motivating and challenging teaching aids, and makes students acquainted with the most frequently used academic language structures and functions relevant to the academic environment.

 

MATH155: Matematik I / Calculus I (3 2) 4 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders şu konuları kapsamaktadır; reel sayılar, kompleks sayılar, değişkenler ve fonksiyonlar; kompleks üstel, trigonometrik, logaritmik fonksiyon. Fonksiyonun limiti ve süreklilik kavramları. Türev ve diferansiyel, fonksiyonların türev yardımı ile incelenmesi, yüksek basamaktan türev ve diferansiyel. Belirsiz integral ve elementer fonksiyonların integralleri. İleri integral alma teknikleri, rasyonel ve irrasyonel fonksiyonlarin integralleri. Türev uygulamaları, integral uygulamaları.

İngilizce: Real numbers and the real line, intervals, absolute value, Equations and inequalities involving absolute value, Graphs of Quadratic Equations, circles, parabolas, shifting a graph, ellipses and hyperbolas. Functions, domain and range, graphs, even and odd functions, combining functions, composite functions, piecewise defined functions. Trigonometric functions, identities, graphs of trigonometric functions. Transcendental functions. Limits and Continuity. Limits at infinity and infinite limits. Differentiation, Applications of Derivatives, Integration, Applications of Definite Integral, Techniques of Integration, Improper Integrals

BIO101: Biyolojiye Giriş / Introduction to Biology (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Atomlar, Moleküller ve Yaşam-Biyolojik Moleküller, Hücre Yapısı ve Fonksiyonları, Kalıtım: DNA, Gen Ekspresyonu, Hücresel Üreme; Genomikte Bazı Kavramlar, Biyolojik Sistemler – Vücut nasıl çalışır? Bazı metabolik hastalıklar, Biyoenformatik ve Biyolojik Veritabanları, Sentetik Biyoloji: Biyolojiye Mühendislik Uygulaması, Nanobiyoteknoloji ve Uygulamaları, Araştırma Yöntemleri, Hesaplamalı Biyolojide Etik ve Perspektif / İntihal / İyi bir sunum nasıl hazırlanır, Biyoloji ve Bilgisayar: Bugün ve Gelecek – Sunumlar

İngilizce: Atoms, Molecules and Life-Biological Molecules, Cell Structure and Function, Inheritance: DNA, Gene Expression, Cellular Reproduction; Some Concepts in Genomics, Biological Systems- How does body work? Some metabolic diseases, Bioinformatics and Biological Databases, Synthetic Biology: Applying Engineering to Biology, Nanobiotechnology and Its Applications, Research Methods, Ethics and Perspective in Computational Biology / Plagiarism / How to prepare a good presentation, Biology and Computer: Today and Future- Presentations

ESR103: Etik İlkeler ve Sosyal Sorumluluk / Ethical Principles and Social Responsibility (1 0) 1 / 1 AKTS

Türkçe: Bu ders şu konuları kapsamaktadır; yakın gelecekte iş hayatına atılacak öğrencileri faydalı etik teoriler hakkında bilgilendirmek. Öğrencilerin ahlaki konuları analiz edip, çözüm üretme becerilerini güçlendirmek. Dersin farklı bölümlerinde değinilecek olan ve etik açıdan zor durumlar yaratılan hukuksal olaylar ile öğrencilerin bu konular üzerinde düşünmelerini sağlanacak ve üstünden gelme stratejileri geliştirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca bu ders sadece işletme öğrencileri için değil, mühendislik ve diğer alandaki öğrenciler için de tasarlanmıştır.

İngilizce: Deciding what constitutes an ethical issue is often difficult because what constitutes good ethical behavior has never been clearly defined. The scope of this course is then to present useful ethical theories to university students who are going to be practitioners in various fields in the near future, and to improve their skills both in analyzing concrete moral issues and deciding upon strategies for solving moral dilemmas. On the other hand in spite of the blurry situation, today’s managers need to create an ethically healthy environment for their employees. How managers can create a healthy environment and help employees to make the right decisions through ethically ambiguous situations is one of other main concerns of this course. The course is designed not only for business students but also for engineering, law, art and sciences and other prospective students. For this reason case studies that excel on various kinds of problems should be analyzed in class discussions. To present ethical-dilemma exercises in each chapter will allow the students to think through ethical issues and assess how they would handle them.

 

SENG101: Bilgisayar Programlama I / Computer Programming I (3 2) 4 / 6 AKTS

Türkçe: Bu ders öncelikle programlamanın temel kavramlarını tanıtır. Sonrasında problem çözme stratejilerini, algoritma tasarımı ve geliştirme, sözde kod yazımı ve akış diyagramını, algoritmaların problem çözmedeki rolünü işler. Dersin devamında konu olarak veri tipleri, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler, dosyalar, test etme ve hata ayıklama mekaniği yer alır. Bu ders kapsamında C programlama dili ile yazılım geliştirme ve problem çözme anlatılır.

İngilizce: This course primarily introduces the basic concepts of programming. After that, it deals with problem solving strategies, algorithm design and development, pseudo-code writing and flow-chart diagram, and the role of algorithms in problem solving. Topics include data types, control structures, functions, arrays, files, and the mechanics of testing, and debugging. This course covers introductory programming and problem solving in C.

 

2. Yarıyıl

PHYS132: Fizik II / Physics II (3 2) 4 / 6 AKTS

Türkçe: Bu ders şu konuları kapsamaktadır; elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa, akım; direnç ve devreler manyetik alanlar, akımdan kaynaklanan manyetik alanlar, indüksiyon ve indüksiyon sabiti, elektromanyetik salınımlar ve alternatif akım, Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, aynalar ve mercekler, girişim, kırınım, yarı-iletkenler, diyodlar, transistörler.

İngilizce: Electric charge, electric fields, Gauss’ law, electric potential, capacitance, current, resistance and circuits, magnetic fields, magnetic fields due to currents, induction and inductance, electromagnetic oscillations and alternating current, Maxwell’s equations, electromagnetic waves, mirrors and lenses, interference, diffraction, semi-conductors, diodes, transistors.

TURK102: Türkçe II / Turkish II (2 0) 2 / 3 AKTS

Türkçe: Bu ders şu amaçları içermektedir; yükseköğrenim döneminde öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek; bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanabilme yollarını öğretmek; duygu, düşünce, bilgi, tasarı, gözlem ve izlenimlerini yazılı olarak anlatabilme becerisi ve alışkanlığı edindirebilmek; Türk edebiyatının roman, şiir, öykü ve hikaye türlerinden seçilecek nitelikli yapıtlarla öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünce alışkanlığı kazandırmaktır.

İngilizce: The course will cover the following: teaching the structure and features of Turkish with examples; teaching the ways of using and reaching knowledge; making students acquire the ability of thinking, planning, observing in a written form during the university period by selecting a qualified novel, poem, story of Turkish literature. This course aims at making students acquire the ability of scientific, criticizing, questioning, interpreting, creating, constructing the ability of thinking.

ENG122: Akademik İngilizce II / Academic English II (2 2) 3 / 4 AKTS

Türkçe: ENG 122 dersi tematik bir derstir ve ileri düzey akademik dil becerilerinin tümleşik bir şekilde sunulması amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders öğrencilerin akademik hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu ders öğrencilerin düşüncelerini bir bütün olarak ve düzenli bir şekilde ifade etme, akademik içerikli konuşmaları anlama, akademik konuşmalara ve tartışmalara katılma ve çeşitli akademik yazı türlerini okuma gibi öğrencilerin akademik ortamlarda ihtiyaç duyacağı dil becerilerine yönelik olarak pratik yapma imkanı sağlamaktadır.

İngilizce: ENG 122 offers theme-based instruction through further study of academic language skills in an integrated manner. It helps students to improve their higher order thinking skills, ranging from demonstrating knowledge and understanding to in-depth evaluation, which will be necessary for them throughout their academic lives. The content of the course provides practice in academic language skills needed to succeed in an academic setting, such as writing coherent and organized texts, understanding lectures and speeches, participating discussions and conversations, and reading various text types.

MATH156: Matematik II / Calculus II (3 2) 4 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders şu konuları kapsamaktadır; seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, vektörler; uzayda doğrular ve düzlemler; vektör değerli fonksiyonlar; çok değişkenli fonksiyonlar; kısmi türevler, yönlü türevler; uç değerler; Lagrange çarpanları; çift katlı integraller; kutupsal koordinatlar; üç katlı integraller; silindirik ve küresel koordinatlar; yerine koyma; doğrusal integraller; vektör alanları; yoldan bağımsızlık; Green teoremi; yüzey integralleri; Stoke teoremi, ıraksama teoremi.

İngilizce: Sequences, Infinite Series, Alternating Series, Power Series. Taylor and Maclaurin Series. Vectors, Lines and Planes in Space. Vector Valued Functions; Functions of Several Variables. Partial Derivatives, Directional Derivatives. Extreme Values; Lagrange Multipliers. Double Integrals; Polar Coordinates, Triple Integrals; Cylindrical and Spherical Coordinates; Substitution.

SENG102: Bilgisayar Programlama II / Computer Programming II (3 2) 4 / 7 AKTS

Türkçe: Bu ders öncelikle veri türleri, kontrol yapıları ve dizi konularının kısa bir tekrarı ile başlar. Daha sonra nesne yönelimli tasarımın temelleri ile birlikte sınıfların tanımı ve kullanımı üzerine odaklanarak nesne yönelimli programlama ile devam eder. Bu kapsamda, kapsülleme ve bilgi saklama, sınıflar, alt sınıflar, nesneler arası miras ilişkisi, çok biçimlilik, sınıf hiyerarşileri, soyut sınıf ve arayüz kavramları tanıtılır. Bu konular ile birlikte JAVA programla dili ile olay odaklı programlama ve özyinelemeli fonksiyonlar konuları da anlatılmaktadır.

İngilizce: This course begins with a brief review of data types, control structures, and array topics. It then proceeds with object-oriented programming, focusing on the definition and use of classes with object-oriented design. In this context, concepts of encapsulation and information hiding, classes, subclasses, inheritance, polymorphism, class hierarchies, abstract class and interface concepts are introduced. In addition to these topics, event oriented programming with JAVA and recursive functions are also explained.

SENG104: Yazılım Mühendisliği Oryantasyonu / Software Engineering Orientation (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Çankaya Üniversitesi ve Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü prosedürlerine, politikalarına ve kaynaklarının tanıtımı. Genel olarak mühendislik ve özellikle bir meslek olarak yazılım mühendisliği hakkında bilgi. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü gibi yazılım mühendisliğinin temelleri ve yazılım mühendisliği en iyi uygulamalarına giriş, yazılım dağıtımında ve yapımında yapılandırma yönetiminin temelleri.

İngilizce: Introduction to the procedures, policies, and resources of Çankaya University and the department of Software Engineering and Computer Engineering. Information on engineering in general and software engineering in particular as a profession. The foundations of software engineering such as software development processes and lifecycle and introduction to software engineering best practices, the basics of configuration management in software deployment and construction.

3. Yarıyıl

HIST201: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I / Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution – I (2 0) 2 / 3 AKTS

Türkçe: Bu ders şu konuları kapsamaktadır; Atatürk’ün reformları, ilkeleri ve düşünceleri. Bu derste öğrencilerin tarihe olan ilgilerini artırmak hedeflenmiştir ve öğrencilerin tarihsel olaylara geniş bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaya çalışılmaktadır. Tarihsel olayları politik, ekonomik, sosyal ve kültürel biçimde değerlendirmeyi de öğretmek amaçlanmıştır.

İngilizce: HIST 201 is a course aimed at teaching students about and strengthening their knowledge on the Turkish War of Liberation, Atatürk’s reforms and principles, and Atatürk’s thoughts. Additionally, this course also aims at making students have greater interest in historical texts, an ability to analyse historic events from a multidimensional perspective, and have a grasp of Turkish modernisation in terms of political, economic, social, and cultural areas.

SENG 203: Ayrık Hesaplamalı Yapılar / Discrete Computational Structures (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders ayrık matematiğin temel kavramlarını kapsar: matematiksel mantık, küme teorisi, ilişkiler ve fonksiyonlar, önermeli mantık, birinci dereceden mantık ve matematiksel tümevarım, ayrık yapılar, modüler aritmetik, durum makineleri, grafik teorisi, ağaçlar, sayma, özyineleme ve özyinelemeli ilişki ve kesikli olasılık teorisi.

İngilizce: This course covers the fundamental concepts of discrete mathematics: mathematical logic, set theory, relations, and functions, propositional logic, first order logic, and mathematical induction, discrete structures, modular arithmetic, state machines, graph theory, trees, counting, recursion and recursive relation and discrete probability theory.

 

 

SENG 201: Veri ve Oyun Yapıları / Data and Game Structures (3 2) 4 / 6 AKTS

Türkçe: Bu ders, verilerin düzenlenmesi ve sıralama, arama ve problem çözümleri için kullanılan algoritmaları kapsar. Öğrenciler, oyun geliştirme bağlamında temel veri yapılarının ve algoritmaların işleyişini ve uygulanmasını öğreneceklerdir.  Bu derste işlenen konular:  karmaşıklık, matrisler, bağlantılı yapılar, soyutlama, analiz, vektörler, listeler, yığınlar, kuyruklar, ağaçlar, yığınlar ve grafikler ve grafikler.

İngilizce: The course covers the organization of the data and the algorithms used to sort, search, and solve problems. Students will learn the functioning and implementation of fundamental data structures and algorithms in the context of game development. Topics covered in this course include complexity, matrices, linked structures, abstraction, analysis, vectors, lists, stacks, queues, trees, heaps and graphs and graphics.

 

SENG 206:Yazılım Tasarımı / Software Design (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Nesne yönelimli kavramların gözden geçirilmesi. Rasyonel Birleştirilmiş süreç. UML Temellri. Durum şemaları kullanın. Sınıf diyagramları ve ilişkileri, Nesne diyagramları. Davranışsal diyagramlar, Dizi diyagramları, işbirliği diyagramları, aktivite diyagramları, durum diyagramları. Uygulama Diyagramları, bileşen diyagramları, dağıtım diyagramları.

İngilizce: Review of Object oriented concepts. The rational Unified process. Fundamentals of UML. Use case diagrams. Class diagrams and associations, Object diagrams. Behavioral diagrams, Sequence diagrams, collaboration diagrams, activity diagrams, state diagrams. Implementation Diagrams, component diagrams, deployment diagrams.

 

 SENG271 : Yazılım Projesi I / Software Project I (0 2) 1 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders, dört veya daha fazla pratik ödev içerir. Öğrencilerden, karmaşık hesaplama problemlerini etkili bir şekilde, iyi tasarlanmış ödevleri ile birlikte raporlamaları beklenmektedir. Derleyicilerin, paket programların ve güncel programların kullanımı IDE’ler (Entegre Geliştirme Ortamları) bu laboratuvara dahildir.

İngilizce: The laboratory includes four or more practical assignments. The students are expected to implement complex computing problems in an efficient way. The students are expected to present a well-designed documentary report with their assignments. The utilization of compilers, package programs and recent IDEs (Integrated Development Environments) are included in this laboratory.

4. Yarıyıl

HIST202: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II / Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution – II (2 0) 2 / 3 AKTS

Türkçe: Bu ders şu konuları kapsamaktadır; Lozan antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, modern bir devlet oluşturmak için gösterilen çabalar; hukuki, sosyal ve kültürel reformlar. Kemal Atatürk’ün devrimsel politikaları ve reformlarının doğası, prensipleri, ve amaçları.

İngilizce: The course aims at explaining Lausanne Treaty, and the political, social, cultural and economic developments in the newly independent Republic of Turkey. In addition to these, the principles of Atatürk and his reforms and their impact on the Turkish transformation are studied.

MATH205: Temel Lineer Cebir / Basic Linear Algebra (3 0) 3 / 4 AKTS

Türkçe: Doğrusal denklem sistemleri. Matrisler. Matris işlemlerinin cebirsel özellikleri. Özel matris türleri. Bir matrisin Echelon formu. Lineer sistemlerin Gauss-Jordan azaltma ile çözümü. Bir matrisin tersini satır azaltma ile bulma. Eşdeğer matrisler. Determinantlar. Determinantın özellikleri. Kofaktör açılımı. Bir matrisin tersi (determinantı aracılığıyla). Determinantların diğer uygulamaları (Cramer’in kuralı). Düzlemde ve 3B-uzayda vektörler. Vektör uzayları. Alt uzaylar. Açıklık ve doğrusal bağımsızlık. Taban ve boyut. Satır uzayı. Hiçlik uzayı. Matrisin hükümsüzlüğü ve mertebesi. Homojen sistemler. Taban değişimi. Geçiş matrisleri. Ortogonalleştirme. Doğrusal dönüşümler. Doğrusal dönüşüm çekirdeği ve aralığı.

İngilizce: Systems of linear equations. Matrices. Algebraic properties of matrix operations. Special types of matrices. Echelon form of a matrix. Solving linear systems by Gauss-Jordan reduction. Finding the inverse of a matrix by row reduction. Equivalent matrices. Determinants. Properties of determinants. Cofactor expansion. Inverse of a matrix (via its determinant). Other applications of determinants (Cramer’s rule). Vectors in the plane and in 3-space. Vector spaces. Subspaces. Span and linear independence. Basis and dimension. Row space. Null space. Nullity and rank of a matrix. Homogeneous systems. Change of basis. Transition matrices. Orthogonalization. Linear transformations. Kernel and range of a linear transformation.

CENG383: Algoritmalar / Algorithms (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders algoritma tasarımı ve analizi tekniklerinin detaylarıyla başlar. Daha sonrasında ders, sıralama ve arama algoritmaları, grafik algoritmaları, açgözlü algoritmalar, böl-yönet algoritmaları ve dinamik programlama konuları ile devam eder. Son olarak, ders NP-Complete ve NP- Hard kavramlarını işleyerek sona erdirilir.

İngilizce: This course begins with the details of algorithm design and analysis techniques. Then, the course continues with sorting and searching algorithms, graphs, greedy approach, divide and conquer algorithms, and dynamic programming. Finally, the course is concluded by explaining with NP-Complete and NP-Hard concepts.

 

 

CENG216: Oyun Tasarımı ve Geliştirmeye Giriş / Introduction to Game Design and Development (2 2) 3 / 3 AKTS

Türkçe: Bu ders, dijital oyunların tasarım ve geliştirilmesindeki temel ilkeleri sunmaktadır. Dijital oyunların tarihsel bağlamını kapsar, öğrencilere oyun mühendisliği ve oyunlara yönelik bilgisayar mühendisliği bakış açısı kazandırır.

İngilizce: This course offers fundamentals principles in design and development of digital games. It covers historical context of digital games.This course helps student having the perspective of computer engineering view towards game technologies and games

SENG205: Yazılım Gereksinim Analizi / Software Requirement Analysis (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi için kullanılan teknikleri mülakat ve prototipleme, analiz temelleri, gereksinim özellikleri ve doğrulama gibi paydaşların gereksinimlerini ortaya çıkarma tekniklerinin belirlenmesi dahil olmak üzere tüm gereksinim mühendisliği süreci. Modellerin Kullanımı: Durum odaklı, Fonksiyon odaklı ve Nesne yönelimli. Yazılım Gereksinimleri için Belgeler. Resmi olmayan, yarı resmi ve resmi temsiller. Yapısal, bilgilendirici ve davranışsal gereksinimler. İşlevsel olmayan gereksinimleri. Yaşam döngüsü boyunca gereksinimleri yönetmek ve izlemek için gereksinim havuzlarının kullanılması. Vaka çalışmaları ve yazılım projeleri açıklanıp detaylandırılacaktır.

İngilizce: The requirements engineering process including identification of stakeholders requirements elicitation techniques such as interviews and prototyping, analysis fundamentals, requirements specification, and validation. Use of Models: State-oriented, Function-oriented, and Object-oriented. Documentation for Software Requirements. Informal, semi-formal, and formal representations. Structural, informational, and behavioral requirements. Non-functional requirements. Use of requirements repositories to manage and track requirements through the life cycle. Case studies and software projects will be explained and detailed.

 

SENG272: Yazılım Projesi II / Software Project II (0 2) 1 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders, dört veya daha fazla pratik ödev içerir. Öğrencilerden, karmaşık hesaplama problemlerini etkili bir şekilde, iyi tasarlanmış ödevleri ile birlikte raporlamaları beklenmektedir. Derleyicilerin, paket programların ve güncel programların kullanımı IDE’ler (Entegre Geliştirme Ortamları) bu laboratuvara dahildir.

İngilizce: The laboratory includes four or more practical assignments. The students are expected to implement complex computing problems in an efficient way. The students are expected to present a well-designed documentary report with their assignments. The utilization of compilers, package programs and recent IDEs (Integrated Development Environments) are included in this laboratory.

5. Yarıyıl

SENG 301: Yazılım Proje Yönetimi / Software Project Management (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders bir yazılım projesinin temel yönlerini açıklar. Bir yazılım yöneticisinin iş tanımı, yazılım geliştirme ekibinin düzenlenmesi ve başarılı bir yazılım geliştirme yönetimi için gereksinimleri ele alır; diğer mühendislik organizasyonlarıyla (sistem mühendisliği, kalite güvence, konfigürasyon yönetimi ve test mühendisliği) arayüzleme; kalkınma standartlarını değerlendirmek; en iyi yaklaşımı seçmek ve süreç modelini uyarlamak; yazılım maliyetini ve zamanlamasını tahmin etmek; planı planlamak ve belgelemek; çabaya odaklanmak; geliştirme sırasında yazılım maliyetini ve programlamayı yönetmek; risk mühendisliği; ve sürekli süreç iyileştirme.

İngilizce: This course describes the key aspects of a software project. It begins with the job description of a software manager and then addresses those topics germane to successful software development management, including organizing the software development team; interfacing with other engineering organizations (systems engineering, quality assurance, configuration management, and test engineering); assessing development standards; selecting the best approach and tailoring the process model; estimating software cost and schedule; planning and documenting the plan; staffing the effort; managing software cost and schedule during development; risk engineering; and continuous process improvement.

SENG303: Kalite Güvence için Yazılım Testi / Software Testing for Quality Assurance (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe:  Bu derste, temel yazılım testleri ve ilgili program analiz teknikleri incelenecektir. Farklı türde yazılımlar için test aşamaları gözden geçirilecektir. Ders aynı zamanda test üretimi, test başlıkları, test kapsamı, regresyon testi, mutasyon testi, program analizi (ör. program akışı ve veri akışı analizi) ve test önceliklendirme konularını içermektedir

İngilizce: This course will examine fundamental software testing and related program analysis techniques. In particular, the important phases of testing will be reviewed, emphasizing the significance of each phase when testing different types of software. The course will also include concepts such as test generation, test oracles, test coverage, regression testing, mutation testing, program analysis (e.g., program-flow and data-flow analysis), and test prioritization.

SENG315: Koşut Programlama / Concurrent Programming(3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe:  Bu derste öğrencilere paralel programlama temelleri verilecektir. Kapsamında ders, paralel yazılım ve donanım temelleri, süreç yapısı, özellikleri ve işletim sistemlerinde süreçler arası iletişim verilecektir. İş parçacığı özellikleri,  iş parçacıklı programlama, karşılıklı dışlamalar ve kritik kaynaklar tartışılacaktır. Kursun son bölümünde, dağıtılmış ve paylaşılan bellek iletişimi açıklanacaktır.

İngilizce: In this course, participants will be given parallel system programming fundamentals. Within the scope of the course, after parallel software and hardware basics, process structure, properties and inter-process communication in operating systems will be given. Subsequently, Thread features, multi-thread programming, mutual exclusions and critical resources will be discussed. In the last part of the course, distributed and shared memory communication will be explained.

 

SENG383: Yazılım Projesi III / Software Project III (0 2) 1 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders, dört veya daha fazla pratik ödev içerir. Öğrencilerden, karmaşık hesaplama problemlerini etkili bir şekilde, iyi tasarlanmış ödevleri ile birlikte raporlamaları beklenmektedir. Derleyicilerin, paket programların ve güncel programların kullanımı IDE’ler (Entegre Geliştirme Ortamları) bu laboratuvara dahildir.

İngilizce: The laboratory includes four or more practical assignments. The students are expected to implement complex computing problems in an efficient way. The students are expected to present a well-designed documentary report with their assignments. The utilization of compilers, package programs and recent IDEs (Integrated Development Environments) are included in this laboratory.

SENG200: Yaz Stajı I / Summer Training I (0 0) 0 / 5 AKTS

Türkçe: Öğrencilerin yazılım mühendisliği alanında en az 20 iş günlük yaz eğitimi yapıp başarılı bir şekilde tamamlaması gerekir. Yaz stajı bölüm tarafından hazırlanan kurallar ve düzenlemelere uygun yapılmalıdır. Staj derslerinde öğrencilerin pratik tecrübelerini gözlemleyip, anlatıp raporlaması beklenir.

İngilizce: Students are required to attend and successfully complete a minimum of 20 working days summer training in the scope of software engineering. The summer internship should be carried out in accordance with the rules and regulations set by the department. In internship courses, students are expected to observe, describe and report their practical experiences.

6. Yarıyıl

SENG326:Yazılım Mimarisi / Software Architecture (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Yazılım mimarilerinin gereksinimi, Yazılım geliştirme ve üretimi arasındaki farklar, İşlevsel olmayan gereksinimler ve mimarinin temelleri, Yazılım mimarilerinin modellenmesi, Yazılım mimarilerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi, Çelişen mimari alternatiflerinin çözümlenmesi, Mimari gösterim dilleri, Atik yöntemlerin mimarideki rolü, Şablon temelli geliştirme, Arayüz temelli geliştirme, Servis temelli mimari ve yazılım üretim bantları.

İngilizce: The need for software architecture, Construction versus development of software, Non-functional requirements and essentials of architecture, Modeling software architecture, Reviewing and analyzing software architecture, Tradeoff analysis, Architecture description languages, The role of agile methodologies in architecture, Pattern-oriented development, Interface-oriented development, Service-oriented architecture and Software product lines.

 

SENG306:Veritabanı Modelleme ve Tasarımı/ Database Modelling and Design (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe:  Veritabanı modelleme ve tasarımı için gerekli kavram ve yapılara odaklanır. İlişkisel, grafik, mekansal, bilgi, metin ve xml gibi çeşitli modern veri modelleri ve bunların entegrasyonları tartışılmaktadır.

İngilizce: Focuses on concepts and structures necessary to design and implement database platforms. Various modern data models, such as a relational, graph, spatial, knowledge, text, and XML, and their integration are discussed.

 

SENG384: Yazılım Projesi IV / Software Project IV (0 2) 1 / 5 AKTS

Türkçe: Laboratuvar dört veya daha fazla pratik ödev içerir. Öğrencilerden karmaşık hesaplama problemlerini etkili bir şekilde. Öğrencilerin iyi tasarlanmış ödevleri ile birlikte belgesel rapor. Derleyicilerin, paket programların ve güncel programların kullanımı IDE’ler (Entegre Geliştirme Ortamları) bu laboratuvara dahildir.

İngilizce: The laboratory includes four or more practical assignments. The students are expected to implement complex computing problems in an efficient way. The students are expected to present a well-designed documentary report with their assignments. The utilization of compilers, package programs and recent IDEs (Integrated Development Environments) are included in this laboratory.

7. Yarıyıl

SENG491: Bitirme Projesi I / Graduation Project I (1 4) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders kapsamında öğrencilerden bir takım oluşturarak bir öğretim üyesinin danışmanlığında endüstriye yönelik bir proje geliştirmesi beklenmektedir. Bu dersin temel amacı olarak öğrencilerden gerçek hayata yönelik olan projedeki karmaşık probleme yenilikçi bir çözüm getirerek projenin gereksinim analizini yapmaları, tasarımını gerçekleştirmeleri ve bu yapılanları standartlara göre raporlamaları  beklenmektedir.

İngilizce: Within the scope of this course, it is expected that a team from students will develop an industry oriented project under the guidance of a faculty member. The main objective of this course is to analyze the requirements of the project by introducing an innovative solution to the complex problem, to complete the project design, and to report these steps according to the standards.

SENG300: Yaz Stajı II / Summer Training II (0 0) 0 / 5 AKTS

Türkçe: Öğrencilerin yazılım mühendisliği alanında en az 20 iş günlük yaz eğitimi yapıp başarılı bir şekilde tamamlaması gerekir. Yaz stajı bölüm tarafından hazırlanan kurallar ve düzenlemelere uygun yapılmalıdır. Staj derslerinde öğrencilerin pratik tecrübelerini gözlemleyip, anlatıp raporlaması beklenir.

İngilizce: Students are required to attend and successfully complete a minimum of 20 working days summer training in the scope of software engineering. The summer internship should be carried out in accordance with the rules and regulations set by the department. In internship courses, students are expected to observe, describe and report their practical experiences.

SENG401: Yazılım Güvenliği / Software Security (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders, yazılım güvenliğinin temellerini, yazılım savunmasızlıklarını ve bunlardan yararlanan saldırıları, bu saldırıların “yerleşik güvenlik” anlayışı ile önlenmesini, yazılım sistemlerinin güvenliğini güçlendirmek için kullanılabilecek geliştirme döngüsünün her aşamasında teknikleri göz önüne alarak sunmaktadır.

İngilizce: This course offers the foundations of software security, software vulnerabilities and attacks that exploit them, prevention of these attacks with “built-in security” mentality, considering techniques at each phase of the development cycle that can be used to strengthen the security of software systems.

SENG426: Formal Methods in Software Development (3 0) 3 / 5 AKTS

Türkçe:

İngilizce:

 

8. Yarıyıl

SENG492: Bitirme Projesi II / Graduation Project II (1 4) 3 / 5 AKTS

Türkçe: Bu ders kapsamında öğrencilerden bir takım oluşturarak bir öğretim üyesinin danışmanlığında endüstriye yönelik bir proje geliştirmesi beklenmektedir. Bu dersin temel amacı olarak öğrencilerden gerçek hayata yönelik olan projedeki karmaşık probleme yenilikçi bir çözüm getirerek projeyi geliştirmeleri ve  kullanıcı testlerini yaparak geliştirilen ürünün başarısını ölçmeleri beklenmektedir. Aynı zamanda kullanıcı testlerinden elde edilen sonuçları analiz ederek ortaya çıkan eksiklikleri proje süresi boyunca sürekli geliştirmeleri beklenmektedir.

İngilizce: Within the scope of this course, it is expected that a team from students will develop an industry oriented project under the guidance of a faculty member. The main objective of this course is to develop a project for real life and to measure the success of the product by administering user tests. In addition, it is expected that the deficiencies will be continuously improved throughout the project by analyzing the results obtained from the user tests.